Rakennus­palvelu Timo Tervo Oy

Täyden pal­velun rakennus­liike Nakkilassa

Olemme täyden palvelun rakennus­liike Nakkilassa. Toteu­tamme kaikki rakennus- ja remontti­työt Nakkilassa, Porissa ja koko Sata­kunnan alueella. Tarvit­sitpa sitten oma­kotitalo­rakentajaa, muuraus­palvelua tai mitä tahansa raken­nuspal­velua, ota meihin yhteyt­tä. Tar­joamme asiak­kail­lemme kaikki remont­tipal­velut, kuten suuret ja pienet huo­neisto­remon­tit, keittiö­remontit, laatoitus­työt ja kylpyhuone-, sauna- sekä muut märkä­tila­remontit.

Uusi­rakentamista ja raken­nusten sanee­rausta Porissa ja Nakki­lassa

Toteu­tamme kaikki remontti­palvelut sekä uudis- että sanee­rauskoh­teisiin. Tutustu aikai­sempiin töihimme ja inspiroidu!

Monipuolista rakennus­alan osaamista Nakkilassa

Henki­löstöl­lämme on monen vuoden kokemus hyvin eri­tyyppi­sistä rakennusalan työteh­tävistä. Olemme remon­toineet vaati­viakin saneeraus­kohteita ja raken­taneet monen­laisia uudis­rakennuksia. Eritys­osaamista meillä on kylpyhuone­remon­teista, kivi­taloraken­tamisesta ja muuraus­töistä.

Meille asiakas­tyyty­väisyys on tär­keintä

Toteutamme rakennus­työmme asiakkaan toi­veiden mukaan. Halutessasi saat kauttamme kaikki raken­tamis­palvelut tai vain tietyn osan, kuten kylpy­huone- tai keittiö­remontin. Rakennus­liikkeemme tähtää aina siihen, että asiakas on loppu­tulokseen täysin tyyty­väinen. Sen vuoksi teemme työmme asiakkaan toiveita kuunnel­len ja sovitussa aika­taulussa pysyen. Myös laadukas työn jälki on yksi toimin­tamme avain­teki­jöistä.

Kun haluat kustannus­teho­kasta ja laadu­kasta rakenta­mista tai remon­tointia, ota meihin yhteyttä!

Olemme erikois­tuneet kivi­talojen raken­tamiseen, mutta rakenn­amme kaikkia oma­kotitalo­tyyppejä Nakkilan ja Porin alueilla.

Uudisrakentaminen

Teemme pienet ja suuret huoneisto­remontit koko Satakunnan alu­eella, aina pinta­remon­teista ja suuriin keittiö­remont­teihin.

Huoneistoremontti

Kauttamme kaikki märkä­tila­remontit, kylpy­huone- ja sauna­remontit Sata­kunnan alueella. Kylpy­huone­remontti nostaa asuntosi arvoa ja viihtyi­syyttä.

Kylpyhuoneremontti

Toimiva keit­tiö rakentuu riit­täväs­tä kaappi­tilasta ja laaduk­kaista keittiö­tasoista. Toteutamme asiak­kaan tarpeiden mukai­sen keit­tiön vali­tuista materi­aaleista.

Keittiöremontti

Kaikki laa­toitus­työt Porin, Nakkilan ja koko Sata­kunnan alueilla sekä asunnon sisä­tiloihin että pihalle. Laatta on kes­tävä ja helposti puh­taana pidet­tävä mate­riaali.

Laatoitustyöt

Kaikki rakennus­muuraus­työt, kuten väli­seinien muuraukset, talojen julkisivu­muuraukset, tuli­sijojen ja takkojen muu­raukset sekä piip­pujen ja hormien muu­raukset.

Muuraus